Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2010

Jakiś czas temu, bodaj po oglądaniu "Wrogow publicznych"

Ja(rozmarzona): I tam była taka scena, jak ona leżała naga w wannie...
L.:(równie rozmarzony): No... mieć taką ładną wannę...

Co kto lubi.
Tags: L kino
Oglądamy "Doriana Graya". Główny bohater pojawia się w scenie, piękny jak omatkomoja.
Ja: *mrrrrrrrrmrrrmrrrrr*
L.: *mrrrmrmrrrrrrrrrrmr*
Ja(zbulwersowanym szeptem): a ty to co?
L.(również szeptem): frak ma ładny, też by taki chciał!

Uff.
Tags: L kino
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl