Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2010

Przyglądam się ostatnim zakupom odzieżowym L. - brązowym lnianym spodniom i koszuli w identycznym niemal kolorze. Niedawno zaopatrzył się w podobny zestaw, tylko jasnobeżowy.
Ja: Widzę, że idziesz teraz raczej w kolory ziemi?
L.: Ależ kochanie, ja zawsze ubierałem się w kolory ziemi. Tylko do tej pory był to raczej czarnoziem.
Tags: domowe L

May 09 2010

Leniwa niedziela, zalegamy sobie w pościeli.
Ja: Kochanie, chcę lody.
L. bierze głęboki oddech i otwiera usta - doskonale wiem, co chce powiedzieć, więc przerywam zawczasu:
Ja: Kochanie, zrób mi lody.
L. znów zabiera się do powiedzenia czegoś, aha, znaczy, jeszcze nie do końca dobrze.
Ja: Kochanie, zejdź na dół do kuchni, wyciągnij z zamrażalnika pudełko lodów, nałóż mi trochę do filiżanki i przynieś.
L.: okej.
L.: Moje wkrótce-prawie techniczne Koty..

Mieszkając z informatykiem-erotomanem trzeba się nauczyć formułować ścisłe polecenia.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl